Klachtenreglement crmLiNK

In de Algemene wet bestuursrecht, Hoofdstuk 9 Klachtbehandeling komt naar voren dat eenieder het recht heeft om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan. Een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan. Het bestuursorgaan draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen en over gedragingen van bestuursorganen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn. Verder wordt in deze wet benadrukt dat tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van een bestuursorgaan geen beroep kan worden ingesteld.

crmLINK heeft binnen haar organisatie eveneens een klachtenreglement vastgesteld. In dit document wordt de klachtenprocedure uiteengezet evenals hoe de klachten worden behandeld.